Anketler

Çalışan Meclisi İşleyiş Prosedürü

DİKİLİ DEVLET HASTANESİ ÇALIŞAN MECLİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

Çalışan meclisinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

Prosedürde geçen;

Meclis: Çalışan meclisini,

Üye: Meclis üyelerini,

Başkan: Çalışan meclis başkanını,

Yönetim Kurulu: Meclis başkanı, meclis başkan vekili ile üyeleri,   

Dönem: Çalışan meclisinin 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasını kapsayan bir yıllık çalışma süresini,

Toplantı: Meclisin her ay yaptığı birleşimlerin tamamını,

Salt çoğunluk: Belli sayının yarısından az olmayan çoğunluğu,

Oybirliği: Meclis toplantısında bütün oyların aynı yönde olması durumunu,

Oyçokluğu: Meclis toplantısında oyların aynı yönde olmaması durumunu

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Toplantı Usul ve Esasları

Meclisin ilk toplantısı

Meclis, her ayın ilk Çarşamba günü meclis başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.  Başkanın toplantıya katılamaması durumunda başkan vekili toplantıya başkanlık eder. Başkan tarafından meclisin en genç üyesi geçici kâtip olarak davet olunur. Başkanlıkça yoklama yapılarak salt çoğunluğun mevcut olduğu tespit edildikten sonra meclis, başkan vekili, bir kâtip üyeyi seçer. Kâtip üyeler seçildikten sonra en genç iki üye yerlerini seçilmiş kâtip üyelere bırakırlar.

Meclis toplantıları

Meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır. Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çarşamba günü toplantı günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir.

Toplantı süresi yaklaşık 1 saattir. İhtiyaca göre süre uzatılabilir. Olağanüstü toplantılarda toplantı gün ve süre uyumuna bakılmaz.

Görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağırılır. Birleşim açıldıktan sonra üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır.

Meclis başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde çalışan meclisini toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az bir gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak mail yolu ile duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

Toplantı yeri

Meclis toplantıları meclis toplantı salonu olarak belirlenen yerde yapılır. Toplantının bu yer dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, toplantı gününden en az üç gün önceden üyelere bildirilmek kaydıyla başkan tarafından toplantı yapılabilir. Bu şekildeki toplantının yeri ve zamanı gündemin duyurulmasındaki usullerle çalışan meclisine duyurulur.

Toplantı gündemi ve duyurulması

Gündem, meclis kurulu tarafından belirlenir ve toplantı günü de belirtilerek üyelere en az iki gün önceden İç İletişim Formu doldurularak e posta yolu ile bildirilir. Gündem, çeşitli yollarla çalışanlara da duyurulur. Bu duyuru, çalışan meclisi duyuru panosuna asılarak ve hbys sistemi kullanılarak yapılır.

Meclis toplantılarında başkan ve üyeler  kuruma ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meclis Çalışmaları

Çalışan meclisi

Çalışan meclisi kurulu bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip üyenin yer aldığı 6-12 üyeden oluşur. İhtiyaç dâhilinde yedek üye sayısı belirlenebilir. Yönetimden hiçbir çalışan mecliste yer almaz.

Meclise, çalışan meclisi başkanı başkanlık eder. Başkanının bulunmadığı durumlarda  meclis başkan vekili meclise başkanlık eder. Çalışan meclisi başkanı toplantının herhangi bir safhasında da yerini meclis başkan vekiline bırakarak toplantıdan ayrılabilir.

Meclis başkan vekilinin de bulunmaması durumunda, varsa kâtip üye, yoksa en genç iki meclis üyesi tarafından imzalanmış tutanakla durum tespit edilerek toplantı yapılmaksızın meclis kapatılır.

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Meclis üyeliğinin sona ermesi

Meclis üyeliği, istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi meclis başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.

Toplantı ve karar yeter sayısı

Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının beşte üçünden az olamaz. Meclis başkanı, meclis üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Birleşime ilişkin karar toplantı karar formları bir sonraki birleşimden önce üyelere dağıtılır.

Meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması veya görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığının anlaşılması durumunda, meclis başkanı gün ve saatini tayin ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Bu toplantının günü ve saati üyelere bildirilir ve gündemin duyurulmasındaki usullerle ilân edilir.

Gelecek toplantı, üye tam sayısının beşte üçünden olmayan üye ile yapılabilir. Bu toplantıda da yeter sayı bulunamaz ise meclis tatil edilir ve o ay içinde başka bir toplantı çağrısı yapılmaz.

Görüşmeler ve yönetim

 Meclis kurulu yerini aldıktan sonra yoklama yapılır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde başkan birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin toplantı karar formunda hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek kurul üyeleri tarafından imzalanır.

Başkan gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir, meclis başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar.

Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir.

Daha sonra gündem maddeleri sırası ile okunur ve görüşülür. Gündem sırasında değişiklik yapılmasına, başkan veya üyeler tarafından yapılan teklifler üzerine gündeme madde ilave edilmesine meclisçe karar verilir.

 Meclis kurul üyelerinin her birinin konuşma süreleri 5 dakika olarak tutulur.  Meclis, bu sürelerin değiştirilmesine karar verebilir. Görüşmelerin yeterli olduğu meclisçe kabul edildiği takdirde başka üyeye söz verilmez.

Meclis toplantıları tüm kurum çalışanlarına açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.

Mecliste düzenin sağlanması

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye başkanın talimatıyla meclisten çıkarılır.

Meclis görüşmeleri sırasında sükûnetin bozulması durumunda başkan tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde başkan oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir

Mecliste görüşülen konuların kabul veya reddedilmesi

Mecliste görüşülen konular; mahiyetine göre salt çoğunluk, oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir.

Reddedilen bir konu meclisin aynı toplantısında yeniden gündeme alınıp görüşülmez.

Oturuma ara verilmesi ve birleşime son verilmesi

 Oturuma ara ve birleşime son verme yetkisi başkana aittir. Oturuma ara verilirken gelecek oturumun saati ile birleşime son verilirken gelecek birleşimin günü ve saati başkan tarafından üyelere duyurulur ve çalışan meclisi duyuru panosuna asılır.

Toplantı kararlarının düzenlenmesi ve kararların yazılması

Meclis görüşmeleri kâtip üyeler tarafından toplantı karar formlarına geçirilir başkan ve kurul üyeleri tarafından imzalanır.

 Kararlar, bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılır. Ayrıca, kararların aslı bir dosyada muhafaza edilir.

Meclis kararlarının yürürlüğe girmesi

 Meclisin almış olduğu kararların tam metni, kararın kesinleştiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde meclis başkanı tarafından hastane yönetimine yazılı olarak sunulur. Hastane yönetiminden geri bildirimlerin 10 iş günü içerisinde yazılı olarak kurula bildirilmesi talep edilir.